ജൂനിയര്‍ റെഡ്‌ക്രോസ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധമായ ഉത്തരവ് "Downloads" ല്‍
Noon Meal Data Entry

വിശ്വാസ് SLI/GIS Data Entry Help
Second Term Exam Time Table: HS | LP/UP | Muslim Schools |

GeoGebra Resources - 7 (Mathematics)

>> Thursday, November 16, 2017

"വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാണ്‍ അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള തൊടുവരയുമായി ഒരു വശത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ്‍ മറുവശത്തുള്ള വൃത്തഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിനു തുല്യമാണ്." എന്ന ആശയം കുട്ടികള്‍ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു Geogebra വിഭവമാണ് ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Click Here to download

0 comments:

♡Copy the contents with due courtsey | Disclaimer