ജൂനിയര്‍ റെഡ്‌ക്രോസ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധമായ ഉത്തരവ് "Downloads" ല്‍
Noon Meal Data Entry

വിശ്വാസ് SLI/GIS Data Entry Help
Second Term Exam Time Table: HS | LP/UP | Muslim Schools |

HINDI - Lesson

>> Tuesday, December 5, 2017'वसत मेरे गाव मे'എന്ന പത്താംതരം ഹിന്ദി പാഠത്തിന്റെ ചിത്രരൂപം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, മലപ്പുറം കാട്ടിലങ്ങാടി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി സര്‍. ഐസിടി സാധ്യതകളുപയോഗിച്ച് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ക്ലാസ് രസകരമാക്കാന്‍ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.


♡Copy the contents with due courtsey | Disclaimer