ഐടി മേള സര്‍ക്കുലര്‍ "Downloads"ല്‍....
OBC Prematric Scholarship (Last date 30.10.2015)
Notification | Application Form | Data Entry Portal


UID Details Entry Site

Maths Blog Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
08-10-2015Last date for Online Data Entry on Text Book Distribution ends on October 12
08-10-2015SPC Quiz for students from Standard VIII and IX
08-10-20158th National Biodiversity Congress for Children -Instructions and Topics for Project
08-10-2015LSS/USS Scholarship Enhancement of the value of Scholarship
08-10-2015Special Casual Leave for employees of Public Sector Undertakings undergoing Chemotherapy / Radiation Treatment
08-10-2015QIP Monitoring Committee Minutes dated on 28.9.2015
05-10-2015Ensuring the Minimum Level for reading and Writing
05-10-2015Diploma in Education (D.Ed) Notifications
SEMESTER I | SEMESTER III
05-10-2015Balasree Puraskaram 2015
05-10-2015OBC Pretric 2015-16 Notification
05-10-2015Camp for Sanskrit Students 2015-16 & Module
05-10-2015Sub District/Revenue District IT Mela Circular
29-09-2015Sampoornna Verification for SSLC students - date extended to October 10
29-09-2015Gandhi Jayanthi Week Celebrations-Instructions
29-09-2015Panchayath Election - Online data correction of Staff
29-09-2015Transfer,promotion and posting of officers in the cadre of Departmental High School(Linguistic minority KANNADA)
29-09-2015Final seniority list of Kannada knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM/AEOs
29-09-2015Transfer,promotion and posting of officers in the cadre of Departmental High School(Linguistic minority TAMIIL)
29-09-2015Final seniority list of Tamil knowing HSA eligible for out of turn promotion as HM/AEOs
24-09-2015Teacher Training (For HS and UP) in connection with nutrition program
24-09-2015SC/ST Development Department -Nursery school- Mid day meal /Nutritious food- Rate enhanced
24-09-2015DPI Circular on SC/ST Welfare Committee Report
24-09-2015Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories : Part 1 | Part 2
24-09-2015Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
24-09-2015Transfer and Postings of Officers in the cadre of DDE and DEO
22-09-2015Sampoorna - Correction of class X Students' Details
22-09-2015NuMATS-2015 : Maths Examination for students from STD VI
22-09-2015Prematric scholarship 2014-15 : Schools can edit bank Account details before 30.9.2015
22-09-2015Re-arrangement of Resource Teachers 2015-16
(5 districts) Click here for List of teachers
22-09-2015State Level Science Seminar 2015 Winners Details and Results
18-09-2015DPI Circular on UID Enrollment
18-09-2015Letter about the implementation of 'Safe food for Health' Program in Schools
18-09-2015 State Level Science Seminar 2015
18-09-2015Thaipongal- Regional holiday announced on 15-01-2016 for government offices and schools in Thiruvananthapuram, Palakkad, Pathanamthitta, Idukki, Wayanad Districts
17-09-2015Minority Pre-Metric (Class 1 to 8) Date extended upto 18.09.2015
17-09-2015Electronics@school, Raspberry Pie distribution
16-09-2015 Promotion,Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
16-09-2015Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEO/TTIs and equated categories
16-09-2015Transfer and Posting of Lecturers in DIET
15-09-2015Children's Day : Stamp Designing Competition for School Students
13-09-2015ICT details collection & ICT Academic guidelines for Government Highschools
10-09-2015Revised schedule for the first Terminal Hindi Exam for STD X
10-09-2015Broken Service will count for service benifits -Clarification from DDE Kannur
10-09-2015Circular about the PF withdrawal of Aided School Staff
10-09-2015Noon Meal Program : Implementing Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)
10-09-2015 Promotion and Postings of HSA's in the cadre of Heads of Panchayath High Schools
10-09-2015NATPAC -Road Safty Classes for teachers 2015
08-09-2015Guidelines for the preparation of Exhibits and models in State Level Science, Mathematics and Environment Exhibition for Children- SLSMEE 2015-2016
08-09-2015Compassionate Employment Scheme- Regularization of persons Appointed in posts created supernumerary posts
08-09-2015World Space Week 2015
08-09-2015Direction for conducting exam for Indian Military school admission in 2016 June
07-09-2015IFMS- One Office, One Drawing Officer System-Introduced
07-09-2015Circular about the Aadhar Enrollment Camps in Schools
07-09-2015Exhibition of "No Smoking" board in offices
07-09-2015Various projects under the Social Justice Departments
07-09-2015Instructions on issuing the TC for students whose parents are separated
07-09-2015Aided School Status to Special Schools -Revised Guidelines
07-09-2015Government retained I.E.D resource teachers-orders issued
07-09-2015Promotion,Transfer and posting of officers in the cadre of Sr.AA/AO(PF), and AA/AO(SSA)/APFO
03-09-2015Prime Minister's address with school children on on 4.9.2015 from 10 am to 11.15 am
03-09-2015Minority per-matric registration for STD IX and X extended
02-09-2015Appointment of teachers in Aided Higher Secondary Schools approved
02-09-2015VIDHYARANGAM TEACHERS DAY Results -2015
27-08-2015Govt declared Dies-non against the strike announced on 2015 September 2
27-08-2015State Committee directions about the functioning of Junior Red Cross Units
27-08-2015Afforestation program of Kerala forest Department under Haritha Keralam to be implemented through School Children and Ente Maram Project
27-08-2015Instructions about the advance intimation to the Kerala PSC regarding anticipated Vacancies
27-08-2015State Teachers' Award 2015-2016 : Press release
Primary Teachers | Secondary Teachers
27-08-2015Learn to Code Competition on Raspberry Pie
DPI Circular | Application Form
27-08-2015Circular about the IFSC Code related issues in the allotment of contingent fund for Noon meal Program
27-08-2015Transfer and Postings of DDE and DEO
24-08-2015Final Seniority list of Senior Superintendent for the period from 01.12.2012 to 31.12.2014
24-08-2015Final Seniority List Of UD Clerks for the period from 01-01-2006 to 31-12-2010 : Govt Order | List of Clerks
22-08-2015Noon Meal Cooking Charges enhanced
New GO dated 11.08.2015 | GO dated 2.7.2015
22-08-2015GO about Irregularly upgraded school without obtaining Government Sanction
22-08-2015Diploma in Education (D.Ed) 2013-2014 : First Semester Result | Second Semester Result | Third Semester Result | Fourth Semester Result
20-08-20152nd and 4th Semester and T.T.C Private Revaluation Circular
20-08-2015Application For The Post Of Lecturer In DIET : Notification | Apply Online
20-08-2015DPI Circular about Text Book Distribution
20-08-2015Additional Post in HSE Dept- Schemes approved- Orders issued
18-08-2015Bharana Bhasha Puraskaram 2015 - Applications invited
18-08-2015Public Sector Undertakings- Special Festival Allowance
17-08-2015Staff Fixation 2015-16 : Directions | Proforma
17-08-2015NTS Examination 2015 - Notification | SBT Online Payment
17-08-2015NMMS Examination 2015 - Notification
14-08-2015Festival Allowance - Enhanced
12-08-2015Early Disbursement of Salary and Pension in connection with ONAM
12-08-2015Bonus /Special Festival Allowance to State Govt Employees and Pensioners
12-08-2015Onam Advance to Govt Employees
12-08-2015KERALA TEACHERS ELIGIBILITY TEST 2015 : Notification | Online Application
11-08-2015Time Table - First Terminal Examination
10-08-2015Directions from Balavakasa Commission about School Bag
10-08-2015Onam : 5KG rice to the students
10-08-2015DPI Circular about Noon Meal Program
07-08-2015Internal Support Mission(ISM)- Latest Directions dated on 7-8-2015
07-08-2015Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to pensioners-Rates revised w.e.f 01-01-2015
07-08-2015GO about National Savings Scheme - Promotional allowance sanctioned for School Sanchayika Scheme
07-08-2015Timely reply to petitions -Instructions from Personnel & Administrative Reforms - reg.
06-08-2015GO on Teahcers Package
06-08-2015HINDI Week : September 1 to 14
06-08-2015Circular and Pledge for Sanskrit day Celebrations
06-08-2015State Eligibility Test (SET) June 2015 Result
03-08-2015Important Points to be noticed when applying to Provident Fund Loan
03-08-2015Action Plan of Mathematics,Social and Science Club Activities
02-08-2015DPI Direction about the Students' Uniform
02-08-2015Affixing office seals in official communication- Instructions-
02-08-2015School Parliament Election 2015-2016
29-07-2015Minority Prematric scholarship Certificates - Self attestation regarding
29-07-2015Inter School Quiz @ Mar Basil School, Kothamangalam
28-07-2015Kannur District School Dies Codes(For Minority Scholarship Application Class IX and X in now on National Scholarship Portal)
25-07-2015Teachers' Day 2015 - Instructions
13-07-2015Prematric Scholarship (Minority) 2015-2016 : Application 2015-2016 | Instructions for Applicants | Instructions For Applicants studying in IX,X std | Directions to HM
13-07-2015Cluster Training 2015-16 - Instructions
12-07-2015Noon Feeding Planner Plus : By T K Sudheer Kumar
07-07-2015HM/AEO Promotion
07-07-2015പാഠപുസ്തക വിതരണം - വളരെ അടിയന്തിരം
07-07-2015Inclusion of Teaching Practice in Arabic/Urudu Course
02-07-2015Detais of Registers maintained in Schools (Help File as received)
02-07-2015Internal Support Mission - Circular
02-07-2015OEC Prematric Schplarship :
NOTIFICATION
Letter to DDs DEOs
GO
01-07-2015Percentage of Attendance - Calculation Table for Class Teachers - Prep. by Sreekumar N
30-06-2015School Kalolsava fund Collection 2015-16 reg.
30-06-2015NILE foundation Awards for HMS in High Schools
28-06-2015Distribution of various publications in Schools - Regarding
28-06-2015School Kalolsavam Fund Collection - Regarding
28-06-2015National Children's Science Congress - Circular
28-06-2015Ureekka Vijnajothsavam 2015-16 - Circular
28-06-2015Including HIV/AIDS affected children in Snehapoorvam Project
28-06-2015Distribution of Braille Kit for blind students
27-06-2015Departmental Promotion Commitee - CR called for
26-06-2015Promotion and Transfers AA/Noon Meal Officers..
25-06-2015HSE: Maximum Duty Leave limited to 20 a year
25-06-2015Clarification from Govt. to DEO Idukki - Appointment Approval to Teachers
25-06-2015A Case Study: Retaining PET in 1:35 Ratio
24-06-2015Teachers' ICT Training 2015-16
24-06-2015Promotion, Transfer of ADPI,DDE,&DEOs
23-06-2015Bill 59 C Spreadsheet Software by Ahmed Kutty K (Ubuntu Based)
23-06-2015Priority to qualified hands - Departmental Test Excemption reg.
22-06-2015Panchayath Aid to Aided Schools reg.
21-06-2015One Day software trg to Noon Meal Officers reg.
19-06-2015State Teachers Award, PTA Award and Pro. Joseph Mundassery Award
19-06-2015 Appointment of resource teacher under IEDSS on contract basis
Application form | Instructions to candidates
18-06-2015 English Teachers' Training - @ Bangalore
18-06-2015 Noon Meal Officers - Duties and Responsibilities
18-06-2015 Junior Supts/Noon Meal Officers - Non Joining employees - Details called for
18-06-2015 NILE Leadership Awards by Infosys
17-06-2015 Mathrubhumi Seed Programme
17-06-2015 IED & IEDSS 2015-16 - Instructions for conducting medical camp for identifying CWSN Children
17-06-2015 Muslim/Nadar/Anglo Indian Girls/LSS/USS National Scholarship 2015-16
17-06-2015 An important verdict on Test qualification of HM/AEO from Kerala Administrative Tribunal dated 18-05-2015.
10-06-2015 Inter District Transfer of Government Teachers on Compassionate ground
10-06-2015 Revised School Time Table
10-06-2015Vayana Dinam : Directions - Circular
04-06-2015June 5 -Environment Day : Pledge - > Activities
04-06-2015Sixth Working Day - DPI Circular Guidelines - Model Format
03-06-2015Vidyarangam Kala Sahithya Vedi - Revised Guidelines
03-06-2015Smart Children Program - Instructions
02-06-2015Uniform Distribution - Guidelines
02-06-2015Modified School Time Table
12-6-2009 മുതല്‍ 31-05-2015 വരെയുള്ള പഴയ G.O/Circular/Proforma എന്നിവയ്ക്കായി ആര്‍ക്കൈവ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2015 | Disclaimer