പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ്
Single Window Admission: HSCAP Portal | Prospectus | Help file | Know your SSLC Gradeഅടുത്ത ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് വേര്‍ഷന് നെയ്യപ്പം എന്ന് പേര് നല്‍കാം
Android Neyyappam : മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്ത | വോട്ടു ചെയ്യൂ


Maths Blog's SSLC Result Analyser March 2016

Maths Blog Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
(കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്)
DateDownloads
17-05-2016ICT Training for Teachers 2016 -18
17-05-2016Pareekshabhavan - Transfer of Employees
17-05-2016Revision of Dearness Allowance/Relief - Orders issued -GO(P)No.61/2016/Fin Dated 05/05 /2016
17-05-2016Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness relief at Central Rates w.e f 01/01/2016
17-05-2016Certificate verification for by transfer promotion of HSA to HSST (Jr) Malayalam
13-05-2016Treasuries - Integration of Union Bank of India with e-treasury portal - Sanctioned - Orders issued
08-05-2016Vacation Classes - HSS - Directions
07-05-2016Dearness Allowance Arrears - Crediting to Provident Fund Accounts - Time Limit Extended - Orders issued
07-05-2016DPC Lower 2016 -Details of CR defective
04-05-2016Uneconomic Schools -Guidelines
02-05-2016Latest Government order about Staff fixation
02-05-2016Vacation Classes - DPI Direction
30-04-2016SSLC 2016 SAY NOTIFICATION | THSLC 2016 SAY NOTIFICATION
30-04-2016Application for Revaluation/Scrutiny/Photocopy of the Answer Scripts - SSLC MARCH 2016 | Link for Students | Link for HMs
18-04-2016DPI Directions to the HMs about the quality improvement in Schools
15-04-2016NMMS Scholarship 2016 - Guidelines
15-04-2016Duty Leave for Teachers and Non Teaching Staff
14-04-2016DEO/AEO Can Consider the rejected appointments again but only after Staff fixation
09-04-2016General Transfer of Teachers -Clarification of Tribal,Remote & Hill Areas
09-04-2016Taking over of Service and Payroll Administrative Repository of Kerala (SPARK) project by Finance department - Approved - Orders issued
09-04-2016Higher Secondary Education- Sanctioniong of new Higher Secondary Schools and additional batches-reg.
09-04-2016Drop box for School students-Instructions
05-04-2016Teachers Package - Staff Fixation Order | Judgment
30-03-2016Clarification on Teachers Package
30-03-2016KASEPF Instruction for settling pending Loan Applications by March 31
30-03-2016Directions for conducting Audit in connection with Pensionary benefits of Employees
30-03-2016 SET (Dec 2015) RESULT
30-03-2016 SSLC Valuation ARABIC, URDU &SANSKRIT
30-03-2016NMMS 2016-17 CIRCULAR
30-03-2016Retirement on Superannuation of the Gazetted officer with effect from the AN of 31.03.2016 -full additional charge
30-03-2016Extending House Building Advance by HUDCO to State Government Employees - Sanctioned - Modified Orders issued
30-03-2016DPI Instruction to update Bank Account Details of Minority Premetric 2014-15
22-03-2016Implementation of Government Aided Institutions' Provident Fund (GAINPF) - Orders issued
22-03-2016Online submission of employee related non salary claims - Approved -Orders issued
21-03-2016Additional directions to the HMs (Chief Superintendent) about the SSLC Examination
18-03-2016Online general transfer - Date extension reg.
18-03-2016Broadband Connectivity in Schools - VPN Clarifications
18-03-2016Avoiding Compulsory Collections from Children - DPI Clarification
17-03-2016SSLC Valuation 2016 - Scheme Finalisation for Chiefs
17-03-2016Opening Bank Account of Cooks- Salary through Bank
17-03-2016 Senior Clerks - Promotion Clarification
17-03-2016Treasury Transactions - Rushing of bills and drawal of advance towards the close of the Financial year - Avoidance of - Instructions issued.
15-03-2016Latest Instructions to SSLC Chief Supdts
14-03-2016Sanskrit Words for School Notice Board
14-03-2016School Mapping Validation Certificate -Instructions
14-03-2016National Award for Teachers 2016-Details & application form
14-03-2016General Transfer : Circular 1 | Circular 2
14-03-2016HMs should Separate exams for the Scribe helpers from STD IX
14-03-2016 Pay Revision 2014- Rectification of Anomalies-Instruction
11-03-2016Text Book Distribution-Reminder from DPI about Online Entry in Text Book Site
11-03-2016General Education Dept-alternative school education volunteers -daily wages-unified
09-03-2016Mid-Day Meal -Contingent Charges Enhanced
08-03-2016SSLC 2016 Latest Instructions to Chief Supdts
08-03-2016SSLC Examination March 2016 - Concessions to Children(CWSN)
Proceedings of DPI () | List I | List II (3.2.2016) | List III (27.2.2016) | List IV (8.3.2016) and Proceedings | List V
03-03-2016SSLC Manager (WIN Based)Prepared by: Sajan Mathew, HSST Computer Science, St.Joseph HSS, Karimannoor, Idukki - Help File
27-02-2016Finance Department - Enhancement of remuneration of daily wage personnel and persons on contract appointment - orders issued..
27-02-2016Declaring the Headmasters of newly upgraded RMSA schools as the Drawing and Disbursing Officer of the head of account "2202-02-109-99 (NP)" - Sanctioned - Orders Issued.
26-02-2016Circular: IT Exam for VIII & IX
24-02-2016Student Police Cadets Project-Management Training for Implimenting Officers of new SPC Units sanctioned by Govt
24-02-2016Finance Department - 10th Pay Revision Order-Creation of temporary posts for Anomaly Rectification Cell -Orders issued
22-02-2016Opening of Non-interest bearing Special Treasury Savings Bank Account in the designation of all Drawing and Disbursing Officers with respective treasuries - Sanctioned - Orders issued
22-02-2016DPI seeking the list of Non-Test Qualified HM/AEO of Govt Schools
22-02-2016Pension through Banks - Revision of Pension
Press Release | Proforma for Pensioners | Proforma for Banks
22-02-2016Pay Revision 2014-Modification / Erratum - Orders issued
21-02-2016Important Instruction from PB on SSLC IT Exam
19-02-2016Compulsory valuation duty for English, Physics, Chemistry and Biology teachers
17-02-2016Grace Mark - SSLC - 2016-Instructions | Sports Grace Mark
16-02-2016SPARK - Pay Fixation : Circular
16-02-2016Direction to use spark application for the pay fixation of non-gazetted officers - instructions
16-02-2016Annual Exam Time Table 2016 (Revised) : HS Section | HS Attached LP/UP | Independent LP/UP | Muslim School LP/UP
12-02-2016HBA to State Government Employees - Extension of date for Encashment - HBA allotment 2015-16 from Budget Provision 2015-16-Instructions issued
12-02-2016Extended the last date for SSLC Valuation & CE Score Data Entry
12-02-2016Cluster Training arranged on 20-2-2016 has Postponed
11-02-2016February 20: Cluster Training for teachers arranged
11-02-2016Transfer and Posting for Govt School Teachers (Last date 20.02.2016)
Website | Online Registration | Circular
11-02-2016Aided School Status for Special Schools having more than 100 students
11-02-2016Kerala Service Rules - Enhancement of Special Casual Leave for Organ Transplantation
08-02-2016Circular about the Stamp distribution to students
06-02-2016SSLC MARCH 2016 IT EXAMINATION CIRCULAR
04-02-2016Study on Comprehensive and Continuous Evaluation - Directions
04-02-2016General Transfer 2016-17 of Govt School Teachers-Circular
04-02-2016Tax Deduction at Source - Submitting Self-Declaration and Documents of Eligible Deduction to DDO - Instructions issued
04-02-2016Submission of Annual Property Statement- Instruction
01-02-2016SSLC Model Examination 2016 - Time table
01-02-2016Onam 2015 - Festival Allowance for Cooks allotted NMN(3)/63628/2015/DPI dated 30.01.2016
01-02-2016Directions about LSS Examination 2016
29-01-2016Implementation of Teacher's Package - Revised Order GO(P)29/2015/GEdn dated 29.01.2016
29-01-201630th January will be a working day
29-01-2016Promotion of Aided school teachers to headmaster
29-01-2016Time Table - SSLC Examination March 2016
29-01-2016State Level Social Science Talent Search Examination Circular & ID Card
29-01-2016KSR - Maternity Leave to female officers who join a new station on transfer before expiry of the sanctioned leave - Eligibility
26-01-2016Cluster Training arranged on 30th January Postponed
26-01-2016SSLC 2016 : Circular about CE Marks Uploading
26-01-2016Group Personal Accident Insurance Scheme-Extension of time limit for deduction and remittance of premium for the year 2016-Sanctioned
26-01-2016Rashtriya Indian Military College Entrance Exam Notification
26-01-2016Alternative school- educational volunteers daily wages-enhanced-orders issued
19-01-2016Incentive to Girls Scholarship DPI Direction on Last Date
19-01-2016Incentive to Girls Scholarship DPI Direction on Last Date
19-01-2016Directions of District Level Science Exhibitions Conducted by RMSA
19-01-2016Leave salary claims of Gazetted Officers before authorisation from Accountant General - Authorising Drawing and Disbursing officers - Approved - orders issued
15-01-2016DPI Circular about the Constructions in Government Schools
15-01-2016LSS/USS Examination 2016 : Instructions on invigilation,valuation,appointment of scribes etc | Instructions on conducting exams | OMR sheet models
15-01-2016Text Book Indent- Direction to Un-Aided Schools who haven't submitted indent on time
15-01-2016Kerala Service Rules-Special Casual Leave to disabled and Physically challenged employees - Modified Circular issued
15-01-2016"VIJAYAPATH" -Reality Show for students of STD 10
15-01-2016SSLC Model Exam:Time Table
11-01-2016SSLC Model IT Exam: Circular
09-01-2016Provisional seniority list of HMs/Heads of TTI/AEO from 13/01/2011 to 03/12/2012
09-01-2016Details of Teaching and Non Teaching Staff Belongs to Nadar Community-Circular
09-01-2016Higher Secondary Education- students with learning disability- Relaxation for examinations - Orders issued
09-01-2016Submission of joining report to Kerala PSC -Instructions
09-01-2016Compassionate employment scheme- joining period extended-
08-01-2016Noon Meal cooking charge: Clarification
06-01-2016Text Book Indent: Instructions
05-01-2016LSS/USS exams: Online Management User Guide
01-01-2016State government/aided/special school- Boarding grant,uniform allowance,request allowance- Enhanced-orders issued
01-01-2016Tenth Pay Revision Commission Report- Part II of the Report
12-6-2009 മുതല്‍ 31-12-2015 വരെയുള്ള പഴയ G.O/Circular/Proforma എന്നിവയ്ക്കായി ആര്‍ക്കൈവ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2015 | Disclaimer