ഐടി മിഡ്‌ടേം പരീക്ഷാ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍....
എയ്ഡഡ് സ്‌ക്കൂളുകളിലെ LIC പ്രീമിയം സ്പാര്‍ക്കിലൂടെ | GIS Account Number Converter


PREMATRIC SCHOLARSHIP 2016-17: Guidelines | Application Form | Bank Details | Balance -Refund

MID DAY MEAL - Monitoring : Directions for online entry | Website

Maths Blog Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
(കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്)
DateDownloads
22-10-2016Circular - Conducting IT Mid Term Examination
21-10-2016Circular - Conducting IT Fair
21-10-2016Competition on Children's Day Stamp designing
21-10-2016Strict Circular against new Pr-primary Schools started after 07.12.2012
21-10-2016 November 1- Malayalam Bharanabhasha Vaaram
18-10-2016Minority Pre- Matric scholarship -Userid/Password -reg
18-10-2016ICT Training to LP teachers 2016 -17 - Guidelines
17-10-2016Recovery of Excess salary drawn by Protected teachers and non-teaching staff: GO
15-10-2016Numats Examination for the students from STD VI
14-10-2016APJ Abdul Kalam Pledge on World Students' Day, October 15
14-10-2016October 15 Working Day for Schools
14-10-2016Approval for creating Teaching-non teaching post for schools which renamed as RMSA aided Govt. schools
14-10-2016Directions from DPI: Conducting Quiz reg. Sasthrolsavam
09-10-2016Group Personal Accident Insurance Scheme (GPAIS) Extended for the year 2017 - Circular
09-10-2016DPI Circular about School Sasthrolsavam 2016-2017
08-10-2016Invalid Pension for Part-Time Contingent Employees - Enhanced - Orders issued
07-10-2016Study report conducted by eighth joint review mission-for effective functioning of mid day meal project-joint review mission constituted-orders issued
07-10-2016 Appointment of specialist teachers according to the guidelines of Ministry of HRD
07-10-2016House Building Advance Scheme to State Government Employees 2016-17 - Combined State-wise Seniority List - Published
07-10-2016UDISE (Unified District Information System for Education) and SDMIS (Students Data Management Information System)
07-10-2016Online Submission of Grant-in-Aid bills in respect of institutions whose bills are countersigned at Department level - Clarification - Orders issued
07-10-2016Newly Selected Master Trainers List : it@School
04-10-2016Computer Teachers in Government/Aided Schools
04-10-2016Pay Revision 2014 - Reversion of Selection Grade Typist to Senior Grade Typist - Fixation of pay - Clarification issued
04-10-2016Addition and deletion in the list of exam centers for Standard Xth Equivalency 2016
01-10-2016Implementation of accidental insurance claim project for school students through General Education Director - Cancelling the prior decision of implementation through through State Insurance Department- orders issued
01-10-2016Promotion,Transfer and Posting of DDEs sanctioned
01-10-2016Family Pension- Eligible children happen to be multiple birth- modification- Orders issued.GO(P)No.139-16
01-10-2016Family Pension for life time to the unmarried daughters of decreased Government servants- modified-Order
01-10-2016HSST Junior post-by transfer appointment-order amended G.O(P)No.144-2016-G.Edn
01-10-2016Gandhi Jayanthi Week Observation - Pledge - Press Release
30-09-2016Wild Life Week Observation - Circular & Pledge
30-09-2016Ente Maram Padhathi : Instructions for Implementation of VII Phase
29-09-2016Staff Fixation 2016-17 - UID Entry - Regarding
28-09-2016Accomodation of the teachers who are included in the deployment list of 2015-16 to their parent school on the basis of UID strength 2016-17
28-09-2016Maternity leave sanction - Clarification dtd 05-08-2016
27-09-2016State Level Competition on Inspire Exhibition
27-09-2016National Level Role Play Competition Instructions
26-09-2016General Education Dept-3% reservation for physically challenged in aided school vacancies as per section 33 of PWD Act 1995.GO(Ms)No.155-16.
26-09-2016Maintenance of Acquittance roll and cash book in offices - Detailed instructions
26-09-2016Inclusion of KTET as a mandatory qualification for the appointment of teacher posts in Govt Schools
22-09-2016Free Uniforms for All
22-09-2016Tet Books : Second Volume Regarding
21-09-2016History Quiz for High School Students
21-09-2016First Term Evaluation - Guidelines from SSA - Additionial Instructions
10-09-2016Revision of TA Ceiling of State Employees GO
09-09-2016Re Deployment of protected teachers - Important order dt.08/09/16
09-09-2016Text Book - e monitoring by it@school reg.
08-09-2016DPI Circular : Guest teachers in place of it@school Master Trainers
08-09-2016Festival Allowance claims of Temporary Employees are exempted from SPARK Bills. Circular No. 299373-SL3-2016-FIN dtd 05.09.2016.pdf
07-09-2016DPI Instruction - ONAM Sp. Rice reg
07-09-2016Appointment of BRC Trainers
06-09-2016Compassionate allowance for the dependants of NPS Scheme
06-09-2016Filling up of HM post in Kannada Predominant area
06-09-2016Mid Day Meal - Cooking charges nd contigent charges increased
05-09-2016Constitution of Technical Committee - IT@school Project
05-09-2016Bravery Award 2016 : Circular No:N2/41430/2016/DPI
05-09-2016Ratio promotion on Rs 40500 -85000 to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
05-09-2016 Transfe rand Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs
05-09-2016 Transfer and Posting of the cadre of Senior Superintendents
05-09-2016Quarterly Exam-Important Instruction about STD I & II
05-09-2016Application for the Post of Master Trainers in IT@School
03-09-2016Teachers State Awards 2015-2016 : Press release | List of Teachers | Teacher's Day Message
01-09-2016Bonus/Special Festival Advance 2016 : GO(P)No.130/2016/Fin Dated 01/09/2016 | Cabinet Note
01-09-2016Onam Advance 2016; Sanctioned: GO(P)No 129/2016/Fin Dated 01/09 /2016 | Cabinet Note
01-09-2016Directions about the Onam Celebrations in office time
01-09-2016Pre Matric Scholarship for handicapped children - 2016 - 17
01-09-2016Directions on Salary for Protected Staff (Updated with Endorsement)
31-08-2016Date of Change in First Terminal Examination arranged on September 2
31-08-2016Directions, Syllabus and Model Question Paper for General knowledge instead of SSLC Hindi Examination
31-08-2016Onam Festival 2016 -Supply of 5KG rice for school children under noon meal scheme
31-08-2016Sanction for getting admission for STD 9 & 10 in recognized school for children who have studied STD 8 & 9 in unrecognized schools
31-08-2016Financial Support to Children with Annual Income Less than 75000 who had participated in Kalolsavam 2015-16
30-08-2016School Mapping - Disposal of objections filed against the notofication: Circular | Proforma | School Mapping,School Upgradation
30-08-2016 ICT Training to teachers for the year 2016 -17
30-08-2016Minority Pre-Matric Date Extended
30-08-2016Rice Distribution for school children
30-08-2016Cash Award to Students who participated in Kalolsavam - 2016
30-08-2016E Mail ID updation of Teachers in E Sampark Portal
27-08-2016HS Time Table (Revised)) | UP/LP Time Table | LP/UP Section(Muslim Schools)
27-08-2016Handloom week celebration
27-08-2016ICT details of Govt/Aided Schools
27-08-2016DPI Circular about Primary Sanskrit Examination
27-08-2016DPI Circular about Ramanujan Paper Presentation and Bhaskaracharya Seminar
25-08-2016Circular : Saturday (27.8.2016) will be a working day for Schools
25-08-2016K-TET Notification
25-08-2016First Terminal Examination : SSA Directions
23-08-2016 Promotion and Posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories
22-08-2016Teachers' role in the Awareness of Vaccinations
22-08-2016Special Assembly on 2016 August 23.08.2016 at 11am
22-08-2016Clarification on Gain PF ABCD Statement
22-08-2016Basic Data Collection - Part Time Instructor's Appointment: Circular | Proforma
22-08-2016Bharana Bhasha Puraskaram : Notification
22-08-2016How to generate Daily Wages bills from Spark
17-08-2016B Ed Equivalency of LTTC/DLED (Arabic,Urdu,Hindi) Cancelled - Orders issued
16-08-2016Pension - Prior service in Aided school/College of the Aided School/ College Staffs - Declared non qualifying service for pension -Modification - Orders issued
16-08-2016Verification of Service Book of Senior Clerks: Circular | Service Card
16-08-2016Unaided schools list from sampoorna
12-08-2016 Re-arrangement of Headmasters to parent department after the completion of other duties
11-08-2016 Proposal of New SSLC Exam Centres and Clubbing of Schools - Circular&Application Form
11-08-2016Chingam 1 -Jaiva Vaividhyapark
10-08-2016Transfer and Posting of Clerks to the Directorate -Order
08-08-2016Temporary appointment of Teachers on Daily wages 2016 -17
10-08-2016Staff fixation 2016-2017 | GO about the deployment of Protected teachers and Staff fixation | Staff Fixation -Sanction of Appointment - Uneconomic Schools-
08-08-2016Safety Measures for School Buses
08-08-2016Group Insurance Scheme - Reclassification of scale of pay of Groups and Revision of of rate of subscription
08-08-2016General Education Department-SSA-CWSN resource teacher-reappointment sanctioned-orders issued
06-08-2016Class Monitoring form and self assessment form for Headmaster (QIP Published on 2014)
05-08-2016Application invited for grant in aid 2016 -17 - Financial assistant to institutions providing care for mentally challenged
05-08-2016Incentive to Girls 2016-17 Date Extended to Aug 17 Circular
05-08-2016Incentive to Girls 2014-15Instruction to update SSLC Details before Aug 31
02-08-2016Teachers Day Celebrations Competitions to Teachers
02-08-2016Price List of ICT Text Books and Other Volume II Books
30-07-2016Swachch Vidyalaya Puraskar Circular
30-07-2016Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
30-07-2016Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to District Educational Officer on Rs 20740 -36140
30-07-2016Clarification from DPI on appointments in Uneconomic Schools
30-07-2016Revised Circular on CV Covers & Answer Sheets of SSLC/HSS
30-07-2016Organising Programs on International Youth Day
30-07-2016Science Seminar 2016-17 Instructions
30-07-2016Instructions & Guideline for conducting Science Drama 2016-17
30-07-2016Eurika Sasthrakeralam Examination
28-07-2016Extension of date for the submission of Application for 2016-17 for House Building Advance to State Government Employees and Teachers
28-07-2016School Parliament Election 2016-17
28-07-2016Transfer and posting of HMs/AEOS/TTIs
28-07-2016Relinquishment Order
28-07-2016RMSA -Deputation vacancies Notification
28-07-2016Prematric Scholarship for Minority :Login | Guidelines | DPI Circular
20-07-2016NTSE/NMMS NOTIFICATION : Notification (Eng) | Notification (Mal) | Online Payment for NTSE
20-07-2016Approval of relinquishment of AEOs and HMs.
20-07-2016DPI Circular about the One day Training for SITC
20-07-2016Corrections STD VI Malayalam (AT) | Corrections STD IX Malayalam Scheme of Work
18-07-2016Atal Innovation Mission
16-07-2016Computer Hardware Clinic - for all GOVT , AIDED , High schools and Higher Secondary , VHSE Schools
16-07-2016Request and Govt Order on Sugama Hindi Pareeksha
16-07-2016DPI Circular about First Term Question Paper Preparation Shilpasala for LP and LP, UP Arabic
16-07-2016Transfer and Postings - Note ( DPI)
16-07-2016Noon Meal Cooks Wages Hiked with retrospective effect
16-07-2016Deduction of LIC premium of Aided School employees through SPARK - Approved - Orders issued
16-07-2016DPI Circular on Question Paper indent for First Term Exam
16-07-2016Lumpsum Grant Rates Enhanced by 25% - CIRCULAR
16-07-2016National Scheme of Incentive to girls for Secondary Education 2016-2017: DPI Circular | Instruction | Website
14-07-2016Confirmation of attendance on Independence Day and Republic Day
14-07-2016Instructions for conducting Medical camps for IEDS Childern
14-07-2016Lumpsum Grant rates enhanced by 25% - order
12-07-2016Arabic Talent Examination in Schools
12-07-2016HM - Higher Secondary Principal Promotion -reg
12-07-2016Social offense and Punishments against Children
08-07-2016DPI (Internal Audit Section) Guidelines and functioning of School PTA
08-07-2016RMSA -Application inviting for Assistant Project Officer on deputation basis
08-07-2016RMSA -Application inviting for Assistant Project Officer on deputation basis
08-07-2016Pay Revision 2014- Footwear Allowance to Part Time Contingent Employees- Sanctioned-Orders issued.
08-07-2016One Office one DDO-Drawal of last pay of gazetted officers and claiming arrears of retired gazetted officers without pre-check
08-07-2016ORC(Our Responsibility to Child) Calendar 2016-17
06-07-2016Ed-UL-Fitr: Declaration of Holiday to schools on 07/07/2016
06-07-2016Application invited for the post of Resource Teachers on contract basis -IEDSS -2016 -17
Press Release | Guidelines | Application Form |
06-07-2016GAIPF- Processing of PF claims of employees-permission for manual sanction-reg
06-07-2016GainPF: Online submission of grant-in-aid bills-Relaxation allowed-reg
06-07-2016Letter from Balavakasa Commission about the functioning of SMC and SMDC
02-07-2016Transfer,Promotion and Posting of ADPI/JD/JC/DDE/DEO - Charge arrangement | Charge Arrangement
02-07-20166th Working Day Online Data Entry Extended upto July 7
29-06-2016Pay revision 2014 - Crediting of salary arrears to Government Account - New head of account opened - Instructions Issued
25-06-2016UID based Staff Fixation - Teachers should update Sampoornna before June 30
22-06-2016Sanskrit Education Development : formation of Academic Council
22-06-2016OEC Prematric Scholarship 2016-2017 : Circular and Sample Application Form | Data Entry Website
22-06-2016Gain PF : Circular about Error Reporting | Instructions to HM | Notes to AEO/DEO | Excel Proforma
20-06-2016Staff Fixation 2015 -16 -Inform vacancies to PSC
20-06-2016Muthoot Excellence Award
17-06-2016General transfer & posting of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories
17-06-2016Tranfer and Posting of Heads of Panchayath High Schools 2016-17
17-06-2016RTE Implementation Committee - reconstituted
16-06-2016PTA AWARD 2015 -16 - Instructions
16-06-2016General Education Department- teachers appointed for the year 2015-16-K-TET examination-relaxation till 2018-sanctioned G.O(P)No.99-2016-GAD
16-06-2016Text Book - Instruction to School HM and SITS
16-06-2016KSR - 10th Pay Revision - Promotion from the post of Junior Superintendent (HG)/equated categories to the post of Senior Superintendent/equated categories - Fixation of Pay - Option granted
15-06-2016School Building Safety
15-06-2016Joseph Mundassery Award 2016-17 : Instructions
13-06-2016Kerala Teachers Award 2016-2017 - Instructions
13-06-2016Transfer and Posting of Officers- HM
13-06-2016International yoga day celebration
13-06-2016Education Calendar 2016-2017
10-06-2016Notification - List of localities where educational need is proven
10-06-2016Notification - DLED (Hindi) Course 2016-2017
10-06-2016Fund Collection- Instructions for Collecting Funds from Class 9 & 10
10-06-2016DPI Circular on Revenue to Sub-District Sport Secretaries
10-06-2016Directions on Cleanliness Drive Program arranged by Swatch Bharath Mission- Pledge on June 13
07-06-2016Observance of Reading Week 2016
07-06-2016Text Book Indenting -Volume II Text Books
06-06-2016Sixth Working Day on Muslim Schools
06-06-2016Sixth Working Day -Clarification on SEBC Community
06-06-2016Sixth Working Day 2016-2017
06-06-2016Staff Fixation 2016-2017
06-06-2016List of Localities having a proven educational need as revealed under School Mapping
04-06-2016Circular on Sixth working Day Details Uploading
03-06-2016June 5 - World Environment Day : Education Minister's Message | Circular | Pledge | Action Plan
03-06-2016Admission of Students without Insisting TC
03-06-2016General Transfer for HM/AEO
03-06-2016Re-appointment under Rule 8 of Part II KS and SSRs, 1958- Clarification
12-6-2009 മുതല്‍ 31-05-2016 വരെയുള്ള പഴയ G.O/Circular/Proforma എന്നിവയ്ക്കായി ആര്‍ക്കൈവ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2016 | Disclaimer