Additional Skill acquisition programme ന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും സ്ക്കൂള്‍ലിസ്റ്റും ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍

Maths Blog SSLC Result Analyser - 2014

(Updated on 23-4-2014)

Maths Blog Downloads

ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും മാത്​സ് ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
23-04-2014Additional Skill acquisition programme
Notification | School List
16-04-2014OBC Pre-Matric : Beneficiary List announced
12-04-2014Inter District Transfer 2014-15 - Instructions - Cir. Dt. 04/04/2014
11-04-2014Minority Pre-Matric - Correction in Student Details - Regarding
10-04-2014Text Book Indent (Warning from DPI)
05-04-2014Text Book Indent of Un-Aided Schools - Regarding
04-04-2014Inspire Award - DM-Letter - School Authority User Manual
04-04-2014E-Management of Inspire Award Scheme (E-Mias) - Regarding
04-04-2014NuMats - Result 2014
03-04-2014Clarification on the salary benefits for the Special Recruitment teachers in training period
03-04-2014Student Police Cadet : School Level Non-Residential Summer Camp
03-04-2014Student Police Cadet : Insignia for CPOs
22-03-2014Introduction of new TR 46 Bill form for drawing the salary claims of Self Drawing officers - G.O.(P)No.76/2014/Fin Dt. 21/02/2014
20-03-2014Text Book Indent 2014 -15 - Action against HMs who failed to place indent
20-03-2014Staff Fixation 2013-14 - Clarification
Proforma 1 - Proforma 2
20-03-2014Circulars reg. HM/AEO Online transfer
Circular 1
- Circular 2
16-03-2014Updation of data of employees in SPARK application - Time limit fixed direcrions Issued
16-03-2014Online submission of Salary Bills -Instructions issued
16-03-2014Online General Transfer- Primary/HS/PD Teachers Reg.
15-03-2014SPARK : E- Submission of Salary Bills SDO's - DDO's
12-03-2014Directions on conducting study tours
11-03-2014Income Tax Statements: No fee for late filing up to 31-3-2014
10-03-2014Text Book Distribution - Online Indent Submission - Regarding
10-03-2014Lump sum grant Distribution - Ernakulam Dist
06-03-2014SSLC Exam Manager(for windows)
06-03-2014SSLC 2014 - CWSN - Circular - DEO wise list - List II
06-03-2014SSLC 2014 - Grace Mark Entry - Circular - Eligibility
06-03-2014Staff Fixation 2014
06-03-2014The due dates for filing IT statements for the 2nd quarter 2012-13 to the third quarter 2013-14 are extended to 31-3-2014 - Circular
04-03-2014Nirbhaya - English - Malayalam
04-03-2014Exemption of Malayalam Language to Non Malayalam Medium Schools
28-02-2014Annual Exam Time Table 2014 :
HS Section (Revised) | HS Attached LP, UP (Revised) | LP & UP | Muslim School | Circular
28-02-2014Staff Details in Schools - Circular - Website
28-02-2014Staff Fixation 2013-14 - Interim order to resume the staff fixation - Lr.No.H2/29303/13/DPI Dt. 26/02/2014
28-02-2014General Education Department- Reporting anticipated vacancies to Kerala Public Service Commission- reg. Cir.No.11185/J2/14/Gl.Edn. Dt.22/02/2014
27-02-2014GPF to those coming under NPS - Clarification
26-02-2014SCHEME FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE AIDED/UNAIDED MINORITY INSTITUTES(IDMI) :
Application Form - Website
26-02-2014Protection of Children from Sexual Offences - Made Simple
26-02-2014Protection of Child Rights :
Text Book Cover Page - Pamphlet - Website
26-02-2014Procedure for admission in Unaided and Specified category schools :
Guidelines - Clarification in provisions - Gazette - Website
26-02-2014STOP Violence against children - Resource Material for Teachers
25-02-2014Tubacco Free Educational Institutions :
Circular - Report Regarding
25-02-2014Salary of Self Drawing Officers- New TR 46 Bill form - Introduced G.O.(P)No.76/2014/Fin Dt. 21/02/2014
23-02-2014Noon Meal - Contigency - Allowing Fund - Regarding
23-02-2014SPQUEM(Scheme for providing quality education in Madrassas) - Notification - Application Form
21-02-2014SSLC 2014 - Notification : Malayalam - English
21-02-2014IT Exam - Std 8, 9 Circular
21-02-2014Promotion of Clerks as Senior Clerks (2006-09)- Order No. C5/5/2014/DPI Dt.20/02/2014
21-02-2014KTET Duplicate Certificate - Fee rate and Application form - Order G.O.(MS)No.410/2014/G.Edn Dt. 27/01/2014
18-02-2014Transfer & postings of officers in the cadre of Heads of departmental High schools/AEO/TTIs and equated categories
Order D5/905/2013/DPI dated 15.2.2014
Order D5/905/2013/DPI(1) dated 15.2.2014
Order D5/905/2013/DPI(2) dated 15.2.2014
16-02-2014G.O. - Higher Secondary Education - LWA granted for B.Ed Training
14-02-2014Child Line posters in Classroom -Regarding
14-02-2014IT Exam : Latest Circular
13-02-201425th FEB Last date for UID
12-02-2014Probability of Sunstroke and Sunburn in light of increasing incoming solar radiation-reg.
12-02-2014MDM-instructions for hiring vehicle for the inspection of mid-day meal scheme
12-02-2014Latest Circular about School uniform
12-02-2014Sports School admission for students from STD VIII
12-02-2014SPC Circular Local Self Govt can allot fund for SPC School Unit
12-02-2014SSLC IT Practical Examination Circular 2014
11-02-2014 Online submission of Salary Bills - Ernakulam District - Instructions to DDO and SDOs
10-02-2014 UPDATED Easy IT Calculator - Ubuntu based by Baburaj Sir
03-02-2014Calc n Print EC Tax 2014 -Income Tax Calculator(Ubuntu Based) by Sri.NPK Das Malappuram
05-02-2014 LSS USS Exams 2014 - Instructions on conducting exams Cir.Dt. 05/02/2014
05-02-2014National Pension Scheme : Guidelines
05-02-2014Instruction regarding School Society Regn.
04-02-2014Circular About SSLC CE Mark uploading
04-02-2014Circular About SSLC IT Examination 2014
02-02-2014EC Tax 2014 - Excel based Income Tax Calculator
Prepared by Sri.Sudheerkumar T.K
02-02-2014EC Tax 2014 - Excel based Income Tax Calculator
Prepared by Sri.Babu Vadakkumchery
02-02-2014EC Tax 2014 - Excel based Income Tax Calculator
Prepared by Sri.Abdul Rahiman
01-02-2014Creamy layer for Other Backward Communities - Income Limit raised to six lakh G.O.(MS)No.5/2014/BCDD - Dt. 31/01/2014
01-02-2014Inter District Transfer on Compassionate Ground - Applications invited - Lr. Dt. 29/01/2014
01-02-2014Installing Bio-Gas Plants in schools - Circular Dt. 25/01/2014
01-02-2014Appointment in Govt /Aided Service other than through PSC - Production of ID Card insisting reg - Cir.No.12521/AVC VI(3)/13/P &ARD Dt. 26/07/2013
01-02-2014Text Book Distribution 2014-15 - Software Updation - Uploading school details under each School Society- Cir.No. Dt. 30/01/2014
30-01-2014Martyrs Day - 30/1/2014 - Observing one minute silence- Cir. Dt. 01/01/2014
30-01-2014SC/ST Persons in service - Temporary Exemption from passing Special or Departmental Tests- Period of exemption extended G.O.(P)No.4/2014/P&ARD - Dt. 21/01/2014
30-01-2014Higher Secondary - Application for Duplicate Certificates - Fee rate - Clarification - Cir.Dt. 15/01/2014
30-01-2014Higher Secondary Education - Fee for Certificate Verification - Orders issued - G.O.(MS)No.318/2013/G.Edn Dt. 06/12/2013
30-01-2014Scout and Guide activities extended to Higher Secondary - Orders Issued - G.O.(MS)No.14/2014/G.Edn Dt. 15/01/2014
28-01-2014Promotion ,Transfer and Postings of officers in the cadre of DDE and DEOs
22-01-2014എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസ്സ് റൂം സമ്മതപത്രം
22-01-2014CR to HSS Directorate - "Better late than Never"
22-01-2014RMSA- Formation of SMDC in Govt Secondary Schools
22-01-2014Socio - Ecnomic - Caste Survey - Clarification on Surrender Benefits
20-01-2014OBC - Pre-Matric Scholarship 2013-14 Circular - Advertisement - Application Form - Apply Online
20-01-2014SEBC Reservation for Professional courses- Income limit enhanced to Rs. 6 lakhs- G.O.(MS)No.3/2014/BCDD Dt. 09/01/2014
18-01-2014School Mid-Day Meal - Rules and Regulations under Food Safety and Standards Act
18-01-2014SSLC Model Examination - 2014 - Time Table
18-01-2014Guidelines for Mid-Day Meal Scheme
18-01-2014Guidelines for Mid-Day Meal Scheme
18-01-2014Application for Registraion/Removal of registraion under Food safety and Standards Act
18-01-2014Performa For Medical Fitness Certificate For Food Handlers
18-01-2014Wiki Library Digitalisation Project - Circular
18-01-2014STUDENT APTITUDE TEST-INSTRUCTIONS
17-01-2014LSS USS Exam 2014 - Change in Time Table - Cir. Dt. 16/01/2014
17-01-2014SSLC Model IT Exam Circular
16-01-2014LSS/USS Notification, Activity Calender and Portfolio
16-01-2014അഖിലകേരള കഥാരചനാ മത്സരം - കുട്ടികള്‍ക്ക്
16-01-2014DPI Circular : HMs should ensure the authenticity of the documents which produced for Scholarships
16-01-2014DPI Circular : To Complete the School level distribution of OBC Prematric Scholarship for 2012-2013
15-01-2014RMSA -Selection for the post of career Guidance Co-ordinator : Notification - Application Form
15-01-2014Lost School days. – Suggestions to Teachers Union
15-01-2014IT@School moves to Higher Secondary Schools- Approach paper placed before curriculum committee.
10-01-2014Kerala Engineering Agriculture Medical Entrance Examination 2014- Online Application KEAM 2014 : Pre-requisites | Photo guidelines | How to Apply | Prospectus | Notification | List of Post Offices | Reasons for Rejection | FAQ | Help Desk
09-01-2014NPS_Details to be furnished to treasury
08-01-2014SSLC -2014 Circular for Examinership
07-01-2014Uniform Distribution 2013-14 - Circular from DPI
06-01-2014Instruction & Participant list for Southern India Science Fair - 2014
01-01-2014Applications are invited from teacher to act as Master Trainers in English - Terms and Conditions | Application Form
01-01-2014DPI Circular about Income Tax (TDS Recovery from Salary)
01-01-2014DPI Circular about Incentive to Girls for Secondary Education Scholarship
01-01-2014DPI Letter about Work Experience Education and Production
31-12-2013Maternity leave - Transfer during leave - Clarification Dt. 24/12/2013
30-12-2013GPF/KASEPF Enhancement of Loan limit reg
30-12-2013SAMPOORNA - Ultimatum
28-12-2013Ernakulam District Kalolsavam 2013-2014
26-12-2013Free Uniform Supply
Circular | Specifications | Instructions | Calculation for AEO
Colour Codes | Uniform Codes | Schools and No. of Students
Test Reports of Textile Committee - 1 | 2 | 3
26-12-2013Appointment of Data Entry Operator - Revised Circular
24-12-2013Dearness Allowance - Rates revised from 1/7/2013 G.O.(P)No.630/2013/Fin Dt. 23/12/2013
24-12-2013D.A.Arrear Drawal - General guidelines in view of Contributory Pension Scheme - G.O.(P)No.629/2013/Fin Dt. 23/12/2013
24-12-2013Submitting confidential reports - Regarding
24-12-2013UNIFORM-INSTRUCTIONS TO DEO AND AEO
24-12-2013VICTERS channel for selected schools-directions
22-12-2013Departmental Tests - Notification with Timetable
19-12-2013USS - Arabic Portfolio
19-12-2013Vidyarangam State Kalolsavam - Brochure
19-12-2013New DEO offices/Higher Secondary Offices - Redeployment of officers D4/58269/DPI Dt. 10/12/2013
17-12-2013AKSHARAMUTTAM-SUCHITWAMUTTAM-QUIZ-2013
17-12-2013State Level C.V.Raman Essay Writing Competition 2013 -14 -Result
17-12-2013State Level Science Investigatory Project Competition 2013 -14 Result
13-12-2013Clarification - Pooling of Specialist Teachers
12-12-2013Finance Dept. Clarification on Modification of Scale of Pay
12-12-2013UID based Staff fixation process for 2013-14- Order freezed
11-12-2013Early disbursment of 25% Pay and allowances Order
11-12-2013Restriction on deputation and appointments in long leave vacancies
10-12-2013Human Rights Day - Circular and Pledge
10-12-2013Free Uniform 2013-14 - Instructions
10-12-2013Second Terminal Exam - Change in Time Table
08-12-2013Govt. Clarification on Passing of Dep. Test and excemption for promotion as HM
06-12-2013Govt. Clarification on Re-option
06-12-2013Spark - Discontinuation of countersignature on bills of Aided Primary and High Schools - Further instructions - Circular
06-12-2013New Pension Scheme - Updation in Spark reg.
03-12-2013LSS / USS Instruction regarding Online Data
03-12-2013Staff Fixation
03-12-2013Letter to all HMs / Pricipals from Transport Commissionnaire
02-12-2013Pay Commission Formation GO
12-6-2009 മുതല്‍ 30-11-2013 വരെയുള്ള പഴയ G.O/Circular/Proforma എന്നിവയ്ക്കായി ആര്‍ക്കൈവ്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law. - 2014 | Disclaimer