സമഗ്ര
Noon Meal Data Entry

ശാസ്ത്രോത്സവം ജില്ലാ ഫലങ്ങള്‍

(ഫലങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നയുടന്‍ ജില്ലതിരിച്ച് ലഭ്യമാണ്)

Class IX Physics - Short Notes Chap 4 & 5

>> Tuesday, November 14, 2017
ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലും അഞ്ചും യൂണിറ്റുകളിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും നമുക്ക് സുപരിചിതനുമായ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെയും മലയാളം മീഡിയത്തിന്റെയും പ്രത്യേക ഫയലുകള്‍ അദ്ദേഹം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചചുനോക്കുകയും ഉപകാരപ്രദമെങ്കില്‍ ക്ലാസ്റൂമുകളില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. കമന്റുകളായി സംശയങ്ങളും മറ്റും എഴുതുമല്ലോ?

Click here to get Chapter 4 (MM)Click here to get Chapter 4 (EM)Click here to get Chapter 5 (MM)Click here to get Chapter 5 (EM)

0 comments:

♡Copy the contents with due courtsey | Disclaimer